Đầu Cos Đồng Cáp Ngầm 2 Lỗ NF, Khoảng Cách Tâm 2 Lỗ 44.5mm

Thiết bị điện công nghiệp